Phát triển tiền tệ trong khu vực đồng euro

0
305

Tốc độ tăng trưởng hàng năm của tổng hợp tiền tệ rộng rãi M3 giảm xuống 3,7% trong tháng 11 năm 2018 từ mức 3,9% trong tháng 10, trung bình 3,7% trong ba tháng tính đến tháng 11. Các thành phần của M3 cho thấy sự phát triển sau đây. Tốc độ tăng trưởng hàng năm của tổng hợp hẹp hơn M1, bao gồm tiền tệ trong lưu thông và tiền gửi qua đêm, đứng ở mức 6,7% trong tháng 11, so với 6,8% trong tháng Mười. Tốc độ tăng trưởng hàng năm của tiền gửi ngắn hạn ngoài tiền gửi qua đêm (M2-M1) ở mức -1,0% trong tháng 11, không thay đổi so với tháng trước. Tốc độ tăng trưởng hàng năm của các công cụ thị trường (M3 – M2) là -6,0% trong tháng 11, so với -4,6% trong tháng 10.

Biểu đồ 1

Tổng hợp tiền tệ

(tốc độ tăng trưởng hàng năm)

Dữ liệu tổng hợp tiền tệ

Nhìn vào đóng góp của các thành phần đối với tốc độ tăng trưởng hàng năm của M3 , tổng hợp hẹp hơn đóng góp 4,4 điểm phần trăm (như trong tháng trước), tiền gửi ngắn hạn ngoài tiền gửi qua đêm (M2-M1) đóng góp -0,3 điểm phần trăm (như trong tháng trước) và các công cụ có thể bán được trên thị trường (M3-M2) đã đóng góp -0,3 điểm phần trăm (như tháng trước). 

Từ quan điểm của các lĩnh vực nắm giữ tiền gửi trong M3, tốc độ tăng trưởng tiền gửi hàng năm của các hộ gia đình tăng lên 4,9% trong tháng 11 từ mức 4,7% trong tháng 10, trong khi tốc độ tăng trưởng tiền gửi hàng năm của các tập đoàn phi tài chính giảm xuống còn 3,7% trong tháng 11 từ mức 4,1% trong tháng 10. Cuối cùng, tốc độ tăng trưởng tiền gửi hàng năm của các tập đoàn tài chính phi tiền tệ (không bao gồm các tập đoàn bảo hiểm và quỹ hưu trí) đã giảm xuống 0,5% trong tháng 11 từ mức 3% trong tháng 10.

Đối tác của tổng hợp tiền tệ rộng rãi M3

Theo phản ánh của các thay đổi trong các khoản mục trên bảng cân đối kế toán hợp nhất của tổ chức tài chính tiền tệ (MFI) khác với M3 ( đối tác của M3 ), tốc độ tăng trưởng hàng năm của M3 vào tháng 11 năm 2018 có thể được chia nhỏ như sau: tín dụng cho khu vực tư nhân đóng góp 3,1 điểm phần trăm (giảm từ 3,3 điểm phần trăm trong tháng 10), tín dụng cho chính phủ đóng góp 0,9 điểm phần trăm (giảm từ 1,0 điểm phần trăm), tài sản bên ngoài đóng góp 0,7 điểm phần trăm (tăng từ 0,3 điểm phần trăm), các khoản nợ tài chính dài hạn đóng góp -0,2 điểm phần trăm (như trong tháng trước) và các đối tác còn lại của M3 đã đóng góp -0,7 điểm phần trăm (giảm từ -0,5 điểm phần trăm).

Biểu đồ 2

Đóng góp của các đối tác M3 vào tốc độ tăng trưởng hàng năm của M3

(điểm phần trăm)

Dữ liệu đóng góp của các đối tác M3 vào tốc độ tăng trưởng hàng năm của M3

Tín dụng cho cư dân khu vực đồng euro

Liên quan đến sự năng động của tín dụng, tốc độ tăng trưởng hàng năm của tổng tín dụng đối với cư dân khu vực đồng euro đã giảm xuống còn 2,7% trong tháng 11 năm 2018 từ mức 2,9% của tháng trước. Tốc độ tăng trưởng tín dụng hàng năm cho chính phủ nói chung đã giảm xuống còn 2,2% trong tháng 11 từ mức 2,7% trong tháng 10, trong khi tốc độ tăng trưởng tín dụng hàng năm đối với khu vực tư nhân giảm xuống 2,8% trong tháng 11 từ mức 3% trong tháng 10. 

Tốc độ tăng trưởng hàng năm của các khoản vay được điều chỉnh cho khu vực tư nhân (nghĩa là được điều chỉnh theo doanh số cho vay, chứng khoán hóa và nhóm tiền mặt đáng chú ý) ở mức 3,3% trong tháng 11, không thay đổi so với tháng trước. Trong số các lĩnh vực vay, tốc độ tăng trưởng hàng năm của các khoản vay được điều chỉnh cho các hộ gia đìnhđứng ở mức 3,3% trong tháng 11, so với 3,2% trong tháng 10, trong khi tốc độ tăng trưởng hàng năm của các khoản vay điều chỉnh đối với các tập đoàn phi tài chính ở mức 4,0% trong tháng 11, so với 3,9% trong tháng 10.

Biểu đồ 3

Điều chỉnh các khoản vay cho khu vực tư nhân

(tốc độ tăng trưởng hàng năm)

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here